Återvinning

Återvinning bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser. Det kan ske genom att minska energiförbrukningen, bevara resurser och skydda miljön. Vi investerar mycket resurser, tid och arbetskraft för att hitta bättre lösningar och för att förändra processen för återvinning och återanvändning.

Bild
Icon, recycling

Miljöfördelarna med återvinningen minskar mängden avfall som skickas till soptippar och förbränningsanläggningar, sparar energi och vatten och ger mindre luft- och vattenföroreningar.
Dessutom sparar och bevarar tillverkning med återvunnet material naturresurser, såsom timmer, vatten och mineraler.

Med detta i åtanke vidtar vi flera åtgärder för att begränsa avfallet från förpackningsmaterial.
Utmaningen är att så mycket som möjligt omvandla materialet som används i leveranskedjan, implementera användningen av miljövänligare förpackningar, biobaserade, återvunna och förnybara råvaror. Förutom att vi främst fokuserar på att minimera vårt matsvinn, som är vår enskilt största avfallsfaktor, är vårt senaste bidrag inom detta område att utveckla komposterbara lådor.

.

kontrollpunkter och dokumentation som krävs för odlare:

  • Avfallssortering och separat omhändertagande av substrat, kartong/papper, plast, glas, skörderester/grönt avfall, restavfall, kemikalieavfall.
  • All plast (icke biologiskt nedbrytbar och biologiskt nedbrytbar) som används för att täcka jorden måste avlägsnas från fältet efter växtsäsongen och återvinnas.
  • Det är förbjudet att bränna någon form av rester.
  • Registrering av avfallsflöden.
  • Mängd, typ och destination för avfallsflöden registreras och det finns ett avfallshanteringsplan inom verksamheten för att minska mängden avfall.
  • Biologiskt nedbrytbart odlingsmaterial (klämmor/rep/ringar mm.) som används under högst en odlingssäsong/kalenderår är helt biologiskt nedbrytbart.
  • Minskad avfallshantering jämfört med föregående år, till följd av genomförandet av åtgärder från jordbruksplanen för avfallshantering.