Skydd

När vi pratar om ”skydd” syftar vi inte enbart till bekämpningsmedel eller förpackningar. Det handlar om skydd av jorden, grödorna och slutprodukten. Rätt använt förlänger förpackningar och lämplig typ av bekämpningsmedel hållbarheten för våra frukter och grönsaker, minimerar matsvinnet och hjälper våra grödor att trivas i en säker miljö.

Bild
Icon, protecting

Bekämpningsmedel är ett viktigt verktyg i produktionsprocessen då det används inom jordbruket för att bekämpa ogräs, insektsangrepp och växtsjukdomar. När de används på rätt sätt är det ett värdefullt verktyg. Dock har det under de senaste decennierna, på grund av en stor och olämplig användning av kemikalierna, orsakats föroreningar av luft, jord och vatten.

På grund av den höga nivån av toxicitet har många levande organismer som fåglar, fiskar, insekter och växter (ej de tilltänkta grödorna) drabbats negativt. Detta måste ändras!
Även människor exponeras nu för bekämpningsmedel via näringskedjan. En lång exponering för dessa ämnen kan stimulera fram sjukdomar, såsom cancer, toxiska nervskador och neurodegenerativa sjukdomar. Det är därför oerhört viktigt att minska användningen av bekämpningsmedel.

.

We are taking measures to control the pesticide usage and its reduction by the following indicators requested to our producers:

 • MRL:s analys (Maximum Residue Limits).
 • Bekämpningsmedelslista godkänd.
 • Applikationslista.
 • Integrerad skadedjursbekämpning.
 • Åtgärder för säker hantering av preparat.
 • Utbildning för operatörerna.
 • Underhåll av sprututrustning.
 • Möjliga åtgärder för skydd av vattenmiljön.
 • Utpekning av områden/grödor där användningen av bekämpningsmedel bör minskas.
 • System för insamling av förpackningar och föråldrade bekämpningsmedel.

.
Biologisk mångfald

Biologisk mångfald betyder mångfalden av liv på jorden i alla dess former, från gener till ekosystem, och inkluderar de evolutionära, ekologiska och kulturella processer som upprätthåller liv. Det inkluderar allt levande från människor till organismer, såsom mikrober, svampar och ryggradslösa djur. Den biologiska mångfalden är viktig för de flesta aspekter av våra liv. Det tillhandahåller fungerande ekosystem som levererar syre, ren luft och vatten, pollinering av växter, skadedjursbekämpning, rening av avloppsvatten. Våra ekosystem hjälper oss också att uppfylla våra grundläggande behov som mat, bränsle, tak över huvudet och medicin. Vidare tillhandahåller det viktiga tjänster som pollinering, spridning av fröer. Biologisk mångfald kan till och med göra det möjligt för oss att utveckla områden, som att uppfinna nya läkemedel till exempel. Förr var nämligen alla läkemedel baserade på användning av olika örter som växte vilt i naturen.

Biologisk mångfald har också ett viktigt kulturellt värde för människor av andliga eller religiösa skäl. I slutändan värdesätter vi också biologisk mångfald på grund av hur den formar vilka vi är, våra relationer till varandra och våra sociala normer.

Dessa relationella värden är en del av människors individuella eller kollektiva känsla av välbefinnande, ansvar för och koppling till miljön. De olika värderingarna som sätts på biologisk mångfald är viktiga eftersom de kan påverka de bevarandebeslut som människor fattar varje dag.

Under det senaste århundradet har människor kommit att dominera planeten, vilket orsakat snabba ekosystemförändringar och massiv förlust av biologisk mångfald över hela planeten. Jorden har alltid upplevt förändringar och utrotningar men idag sker de i en aldrig tidigare skådad takt. Viktiga hot mot den biologiska mångfalden inkluderar förlust av liv för många arter, ohållbar resursanvändning, invasiva djur- och växtarter, föroreningar och globala klimatförändringar. De bakomliggande orsakerna till förlusten av biologisk mångfald är främst växande mänsklig befolkning och överkonsumtion.
.

Av den här anledningen förväntar vi oss att våra odlare arbetar mot följande aspekter för att förbättra biologisk mångfald

1. Att sköta vilda djur och landskap är av stor betydelse ur termer
 • Ekonomisk: biologisk mångfald ger människor försörjning.
 • Ekologiskt livsuppehållande: biologisk mångfald ger fungerande ekosystem som levererar syre, ren luft och vatten, pollinering av växter, skadedjursbekämpning, rening av avloppsvatten och många ekosystemtjänster.
 • Rekreation: Jordbruks/gårdsturism är också beroende av biologisk mångfald.
 • Kulturellt: biologisk mångfald kan vara ett uttryck för landsbygdssamhällens identitet.
 • Vetenskaplig: biologisk mångfald representerar en källa till ekologiska data som hjälper oss att förstå den naturliga världen och dess ursprung.
2. Kontrollpunkter och efterlevnadsregler verifierade
 • Bevis på en plan för förvaltning och bevarande av vilda djur där jordbruket erkänner jordbruksverksamhetens inverkan på miljön.
 • Producenten förbättrar miljön till nytta för lokalsamhället samt för floran och faunan.
 • Jordbruksverksamheten är förenlig med hållbar produktion och minimerar miljöpåverkan.
 • Omvandling av ”ofruktbar jord” och platser (till exempel låglänta våta områden, skogsmarker, uddar eller områden med utarmad jord, etc.) till ekologiska fokusområden.

.
Förpackningar

Förpackningar är ett av våra fokusområden och vi arbetar systematiskt med att minska vår miljöpåverkan steg för steg.

Under 2020 implementerade vi vår nya förpackningspolicy och under 2022 har vi börjat följa upp resultaten från tydligt fastställda mål och vi ser att vi är på rätt väg för att nå dessa mål. Vår förpackningspolicy förmedlar att alla företag behöver genomgå förbättringsprojekt, något som har resulterat i flera bra initiativ.

Internt har vi lagt ner mycket arbete för att skapa oss en helhetsbild av alla våra förpackningar. Som ett resultat av detta har vi ändrat strategi. Istället för att fokusera på att förbättra enskilda förpackningar, tar vi nu en bredare perspektiv och arbetar med de förpackningar som ger störst effekt.

Vår nya strategi stämmer också bättre överens med det enorma arbete vi har lagt ned för att skapa nya förpackningar, eftersom vi alltid kräver att alla förpackningar är kundvänliga, passar vår produktion och är så miljövänliga som möjligt - med lika mycket funktionalitet. Varje förpackning måste skydda maten den innehåller och hålla den fräsch så länge som möjligt, men den måste också tydligt visa varumärket och informera dig som konsument om allergener och produktinnehåll. Utöver det genomför vi omfattande tester med sensorer och bakteriejämförelser innan vi lanserar en ny förpackning på marknaden.

Idag kommer cirka 75% av vårt förpackningsmaterial från förnybara material och 99% är återvinningsbart. Tyvärr är återvinningsbara förpackningar inte alltid en garanti för att förpackningen faktiskt återvinns och vi ser ett behov av att fortsätta arbeta nära tillsammans med kunder, konsumenter och samhället i stort för att fortsätta att förbättras på detta område. Flera av våra företag har också inlett ett samarbete med förpackningsleverantörer för att hitta mer hållbara lösningar och dessa inkluderar i vissa fall kunder.
.

Bower

I dagsläget slängs hälften av alla plastförpackningar i hushållsavfallet. Det vill koncernen och vårt moderföretag Greenfood ändra på och just därför inleder vi ett samarbete med Bower; appen som låter dig tjäna pengar på att sortera och återvinna deras förpackningar. För oss är det ytterligare ett steg i arbetet med att minimera vårt klimatavtryck och bidra till ökad cirkularitet i samhället.

När så mycket förpackningar ändå slängs i hushållsavfallet måste vi fråga oss vad mer vi kan göra för att öka återvinningen. Genom samarbetet med Bower stärker vi vår omställningsresa där vi strävar efter cirkularitet, att ta ansvar och bidra till förändring.

Bower utvecklades i Sverige och lanserades 2019. Syftet är att öka återvinningen genom att uppmuntra och belöna dig att panta och få pengar att handla för istället för att slänga förpackningar i hushållsavfallet. Genom appen scannar du en streckkod eller QR-kod på förpackningen innan du lägger den i papperskorgen och får poäng som kan omvandlas till pengar att handla för eller skänka till välgörenhet.