EKONOMISK HÅLLBARHET

Värdefulla resurser

Vi vill växa vidare med en hållbar verksamhet som grund. Därför granskar vi varje steg vi tar utifrån miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbarhetsaspekter. Utan en lönsam affär i botten kan vi varken skapa mer hållbara produktionsflöden eller bidra till säkra arbetsmiljöer och människors försörjning – och inte heller växa vidare.

Vi arbetar konstant med att hitta bättre och effektivare lösningar i våra egna verksamheter och vår ambition är att få leverantörer och samarbetspartner att följa efter. Hållbarhet är inte bara vår vägledande princip, utan vi ser det som nyckeln till bättre affärer och en grund för fortsatt tillväxt.

Science Based Targets initiative

Under 2021 har vi tagit stora steg för att ytterligare driva vårt hållbarhetsarbete framåt. Vi har satt tydliga koncernmål för samtliga åtta fokusområden. Målen hjälper och tydliggör för verksamheten var vi ska lägga våra resurser och ger bolagen tydliga riktlinjer kring prioriteringar. Tillsammans samlar vi våra krafter mot gemensamma mål, och vi bidrar på så sätt till en bättre värld på ett mer effektivt sätt.

För att möta klimatkrisen krävs tuffa åtgärder och ambitiösa klimatmål från alla aktörer, på alla nivåer och inom alla näringslivssektorer. Vi har därför anslutit oss till Science Based Targets Initiative. Åtagandet stärker vårt hållbarhetsarbete och tydliggöra vår resa mot en hållbarare verksamhet, samt hjälper oss sätta klimatmål i linje med vad vetenskapen säger behövs för att nå 1,5 graders målet.

Image
Close up of purple salad, vegetable texture